Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwanego dalej „RODO”), informujemy, że ELEKTRO-MOBIL Katarzyna Chmiel, ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 645-238-51-48, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem na Państwa rzecz usług lub dostarczenia produkowanych przez siebie towarów lub w związku z korzystaniem z Państwa towarów lub usług, a także w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej https://www.elektromobil.com.pl/, firmowej poczty elektronicznej, a także w związku z przebywaniem Państwa na terenie naszego zakładu. W związku z powyższym chcemy Państwa poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest Elektro-Mobil Katarzyna Chmiel zwany dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie: ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry, za pośrednictwem e-mail: sklep@elektromobil.com.pl lub telefonicznie 794 995 668.Jeśli po raz pierwszy kontaktujecie się Państwo z nami pisząc na adres naszej firmowej poczty elektronicznej, informacje podane przez Państwa mailowo znajdują się tylko na skrzynce pocztowej, a ELEKTRO-MOBIL katarzyna Chmiel nie podejmuje działań mających na celu zidentyfikowanie Państwa osoby (kwalifikujemy podane dane osobowe jako niezidentyfikowanew rozumieniu art. 11 RODO), które są przetwarzane na potrzeby prowadzenia z Państwem korespondencji. Robimy to ze względu na nasz uzasadniony interes lub w związku z tym, że jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej). Takie dane przetwarzamy przez okres maksymalnie 6 miesięcy, a później –o ile nie dojdzie pomiędzy nami do zawarcia umowy –są one kasowane. Podanie przez Państwa w ten sposób swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi nam prowadzenie z Państwem korespondencji. Jeśli są Państwo naszymi klientami lub kontrahentami tj. (dostawcą lub odbiorcą towarów lub usług) przetwarzamy Państwa dane dla celów związanych z realizacją łączącej nas Umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej Umowy,w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawiania faktur, rachunków, odpowiadania na reklamację) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, po to, żeby ułatwić nam zawieranie kolejnych umów (uzasadniony interes administratora). Takie dane będą przechowywane przez nas nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat odkońca roku, w którym zrealizowaliśmy Umowę. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo następujące uprawnienia:W każdej chwili mogą Państwo skierowaćdo nas żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają także Państwo możliwość żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora w całości lub części.

Elektro-mobil